fbpx

Miodrag Jovanović biografija

Miodrag A. Jovanović je rođen 21. jula 1971. godine u Šapcu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet je upisao 1990, a završio 1994. godine. Na Pravnom fakultetu radi od 1995. godine na predmetu Uvod u pravo. Izvodi nastavu i na predmetima pravnoteorijskog smera na osnovnim i poslediplomskim studijama, kao i na opcionim kursevima Manjinska prava i Pravna etika. U statusu je redovnog profesora. Predavač je na master programu Evropske akademije za pravnu teoriju, na Gete Univerzitetu u Frankfurtu. Objavio je dve i priredio tri knjige i više od pedeset radova u monografijama i svim značajnijim domaćim časopisima iz oblasti pravne teorije i političke filozofije. Pored toga, objavio je četiri i priredio sedam knjiga i više od pedeset radova u inostranim časopisma i zbornicima radova, a bio je i predavač po pozivu na univerzitetima u SAD, Kanadi, Kini, Velikoj Britaniji, Španiji, Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji, Italiji, Portugalu, Poljskoj, Mađarskoj, Turskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini.

Od 2004 do 2009. godine obavljao je dužnost prodekana za nauku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Član je međunarodnog uređivačkog odbora nekoliko inostranih časopisa i urednik je dve sekcije u velikom projektu Međunarodnog udruženja za filozofiju prava i socijalnu filozofiju Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy. Od 2022. godine ko-koordinirator je Horizont projekta „Advancing Cooperation on the Foundations of Law“ koji finansira EU. Bio je prvi predsednik Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozoriju. Član je Uprave Srpskog udruženja za ustavno pravo i predsednik UO Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS). Član je Međuodeljenskog odbora za proučavanje ljudskih i manjinskih prava Srpske akademije nauka i umetnosti. Stipendista je prestižne Aleksandar fon Humbolt Fondacije. Dobitnik je Brandon Research Fellowship za 2016. godinu, koju dodeljuje Lauterpacht Centre for International Law (University of Cambridge).